top of page

תקנון האתר

אתר האינטרנט

להלן: (“האתר”) פועל כחנות מקוונת למכירת ציורים והדפסים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה, התקנון

מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין האתר, לכל דבר ועניין.

על המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מקדים להתקשרות בין הצדדים.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת

המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.

באם המזמין לא התנגד רואים אותו כמי שהסכים לקבל הודעות על מבצעים.

הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים והנחות והטבות, ורשאית להפסיק את המבצעים

וההנחות וההטבות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

התמונות המוצגות באתר הינם להמחשה בלבד, החברה תשתדל לעשות את המיטב כדי

להציג תמונות מדויקות ככל האפשר.

החברה אינה חייבת להחזיק את כל מלאי האתר והציורים שמופעים באתר.

 

 

א. תנאים ואופן הזמנת ומכירת המוצרים

משתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן:

להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד

הרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י

אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. העסק ו/או מי

מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה

בעסק ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

כל המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק.

 

על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת

דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי

מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתמש ל”מבצע פעולה”. לשם

הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

בשלב הרכישה רשאי כל משתמש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או

באמצעות השארת פרטים במענה הטלפוני של העסק.

 

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי עם אישור ההזמנה ע”י

חברות כרטיסי האשראי, תשלח הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה. השלמת

תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של

המשתמש תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

פרטי המשתמש כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במערכת האתר יהוו ראיה

חלוטה לנכונות הפעולות.

 

מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית,

והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כחוק.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה

ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של העסק לצורך הסדרת אישור העסקה

עם חברות האשראי. מניין ספירת הימים למשלוח יחול ממועד אישור העסקה ע”י חברות

האשראי. על המשתמש לפעול להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת

ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, אי הסדרה תחשב לעסקה מבוטלת.

 

 

ב. אספקת המוצרים ומדיניות משלוחים

אספקת המוצר ו/או השירות הנרכשים באתר ישלחו לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה,

תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, וזאת בכפוף

לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

 

האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר שנבעו ממקרים כגון כוח עליון ומבלי

לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה אצל

ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או כל סיבה שאינן

בשליטת העסק. המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי לא יחייב את העסק, ומוותרים בזאת

על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

זמן האספקה למרבית הפריטים הנמכרים באתר הינו כ-21 ימי עבודה ממועד אישור

ההזמנה. פריטים שזמן האספקה המוערך שלהם ארוך מהרגיל, יצוין כך באתר (להלן: "מועדי

האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי,

שבת, ערבי חג וחג. יחד עם זאת, החברה תעשה את מירב המאמצים על מנת להקדים את

זמן האספקה.

 

הפריטים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת

במהלך ביצוע ההזמנה (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה), אלא אם צוין אחרת. מוצרים

שיסופקו באמצעות דואר ישראל ישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב

ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם

מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה עקב

שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח

בתשלום הראשון.

 

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי וזאת בתיאום מראש באשר למקום

ומועד האיסוף. במקרה של איסוף עצמי ע”י הלקוח מבית העסק לא יגבו דמי משלוח.

 

 

ג. מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על5%

ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם או קרדיט באתר במחיר מלא

של המוצרים. החזר כספי על המוצר יינתן אך לא על דמי המשלוח (מחיר הפריט באתר אינו

מגלם דמי משלוח). ההחזר הכספי יינתן במידה ובפריט לא נעשה שימוש או שאינו נפגם.

ההחזר הכספי יועבר תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי

שממנו בוצעה ההזמנה.

 

ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות עד 14 ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש

לכתובת הדואר האלקטרוני avigail.watercolor@gmail.com

הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש לכתובת החברה

אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי

כל דין. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר.

האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.

 

למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם צוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה

כאמור. מוצרים אלה כוללים מוצרים בהתאמה והזמנה אישית.

במקרה ותתקבל תלונה על מוצר פגום, יכריע העסק והכרעתו תחייב את הלקוח. בחינת

תקינותו של המוצר תבוצע על ידי שירות הלקוחות של העסק אליו יעביר הלקוח את המוצר.

במקרים בו יכריע העסק כי אכן מדובר במוצר פגום, העסק ישלח מוצר מחדש ו\או בהחלטת

העסק מוצר אחר ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר

התמורה ששולמה.

 

למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, העסק

ידאג לתקן ו/או להחליף את המוצר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. בכל מקרה לא יישא

העסק באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את העסק בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות

נזקים ישירים ו/או עקיפים.

ד. אבטחת מידע

עפ"י דרישת חברות כרטיסי האשראי, העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיות PCI DSS Level 1. 

בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מיד לאחר הרכישה.

ניתן לראות את התעודה באתר הרשמי של הגוף הסולק – https://www.payplus.co.il 

(יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על "לצפייה בתעודה").

 

העסקאות נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים

לאתר על ידי המשתמשים ומשמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו

מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעביר לצד שלישי כלשהו, למעט

במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת

לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL

המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.

 

עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות

מוחלטת מפני חדירות למחשבי העסק, ולכן ניתנת למשתמש האופציה לרכוש שירותים

בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי העסק. למען הסר ספק, העסק והאתר לא יהיו אחראים

לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על

אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי העסק והאתר.

 

ה. עדכונים ושינויים

בכל עת העסק רשאי לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי השימוש. בשימושכם באתר הנכם

מסכימים בזאת להיות כפופים לכל האמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן

בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל

הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו. כאמור, הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר

מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליפו.

 

ז. פרטי העסק

אביגיל שריד, סטודיו לצבעי מים

טלפון:052-6482107

Avigail.waretcolor@gmail.com דוא"ל

bottom of page